Pytania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

Rozmowa kandydatów do bierzmowania z Księdzem Proboszczem zakres materiału

1| Znajomości materiału nauczania religii w zakresie gimnazjum;
2| Ogólna znajomość Pisma św.;
3| Ogólna znajomość Mszy św.;
4| Duch Św. w Biblii (symbole);
5| Życiorys patrona (opisana sylwetka Patrona - do ks. Stanisława; poza przypadkami braku świętego lub błogosławionego Patrona dla danego imienia, przy udzielaniu Sakr. Bierzmowania pozostaje imię nadane kandydatowi na chrzcie);
6| Dialog kandydatów z biskupem podczas liturgii bierzmowania (Pragniemy, aby);
7| Hymn Przybądź, Duchu Stworzycielu (nowy Skarbiec, s. 551);
8| Mały Katechizm: Dary Ducha Św., Dekalog, Pięć warunków dobrej spowiedzi, Siedem sakramentów.

UWAGA: Spotkania odbywają się w wyznaczonym miejscu.
Ad.1 | Na PODSTAWIE ZESZYTU Z RELIGII (z klas od 1 do 3 gimnazjum) oraz INDEKSU

Ad. 2| Ogólna znajomość Pisma Świętego
(Inne nazwy - Biblia; Stary i Nowy Testament):
zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia; Biblia ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali;
natchnienie biblijne to pewien wpływ Boga na ludzkich autorów, aby przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego On chciał;
Pismo św. składa się z 73 ksiąg (46 - ST, 27 - NT);
zostało spisane w trzech językach: hebrajski, aramejski, grecki (tzw. języki oryginalne).
Biblia jest pewną historią, ale nie jest nauką historyczną. Jest to tzw. historia zbawienia.

Duch Św. jako ten, który dzieli się darami:
Dary Ducha Św. (Iz 11, 2 - 3) dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują.
Największym darem otrzymywanym w Sakramencie Bierzmowania jest sam Duch Św.!

Ad. 3| Ogólna znajomość układu Mszy św.
Obrzędy wstępne:
znak krzyża; pozdrowienie zgromadzonych; akt pokutny; chwała na wysokości
(niedziele - bez adwentu i W.P., święta, uroczystości); modlitwa dnia (oracja - kolekta);
LITURGIA SŁOWA
czytanie I; psalm responsoryjny;
czytanie II (niedziele, uroczystości);
śpiew przed Ewangelią /aklamacja/ (Alleluja lub Chwała Tobie...);
Ewangelia;
Homilia;
wyznanie wiary (Credo, w niedziele, uroczystości);
modlitwa powszechna;
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
przygotowania darów
modlitwa eucharystyczna (prefacja, Święty, Święty, wezwanie Ducha Św., przeistoczenie, modlitwa upamiętniająca śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, modlitwa ofiarnicza, modlitwa wstawiennicza, doksologia - Przez Chrystusa...
obrzędy Komunii św. (rozpoczynają się od modlitwy Ojcze nasz)
Obrzęd zakończenia:
pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie.
Ad. 4| Duch św. w Biblii (symbole):
Języki jakby z ognia (Dz 2, 3-4 - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku). Symbol ognia pojawia się w Piśmie św. wiele razy. Obrazuje on wielką moc,
z jaką działa Duch Święty,
Gołębica
biblijne opowiadanie o potopie (Rdz 8, 8 - 12) nawiązuje do obrazu Ducha Św. w postaci gołębicy; gdy Chrystus wychodzi z Jordanu po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty przedstawiony w postaci gołębicy i spoczywa na Nim (Mt 3,16),
woda
Symbolika wody oznacza działanie Ducha Św. w sakramencie chrztu. Woda chrzcielna oznacza narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Św. (1 Kor 12,13),
namaszczenie (1 J 2, 20.27),
wiatr (J 3, 8).
Ad. 6| Dialog kandydatów z biskupem podczas liturgii bierzmowania:
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym Sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy,/ aby Duch Święty,/ którego otrzymamy,/ umocnił nas do mężnego wyznawania wiary/ i do postępowania według jej zasad.
(Obrzęd udzielania Sakramentu:)
Biskup: (Twoje imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem Twoim.

PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1.a ZNAKI KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. a) ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za Zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

b) KRÓLOWO NIEBA (w okresie wielkanocnym)

P. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
W. Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.
P. Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
P. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. W. Amen

3a. MODLITWA PRZED JEDZENIEM
Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej szczodrobliwości spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

3b. MODLITWA PO JEDZENIU
Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój: rano, wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego. Prowadź do żywota wiecznego. Amen.

5a. MODLITWA PRZED NAUKĄ
Duchu Św., który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam otuchy i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

5b. MODLITWA PO NAUCE

Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragnę, abym nim oświecony mógł Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. AKT WIARY Wierzę w Ciebie, Boże żywy,W Trójcy Jedyny, prawdziwy, Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może
6a. AKT NADZIEI Ufam Tobie, boś Ty wierny Wszechmocny i miłosierny.Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
6b. AKT MIŁOŚCI Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone Boś Ty dobro nieskończone.
6c. AKT ŻALU Ach, żałuję za me złości, Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.
Z MAŁEGO KATECHIZMU

7. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
Jest jeden Bóg.
Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

8.DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. 3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4.Czcij ojca swego i matkę swoją. 5.Nie zabijaj. 6.Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

9. DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
A bliźniego swego jak siebie samego.

10. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

11. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie Chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

12. TRZY CNOTY BOSKIE
1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.

13. CZTERY CNOTY GŁÓWNE
Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo

14. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Gniew. 7. Lenistwo.

15. CNOTY PRZECIWSTAWNE GRZECHOM GŁÓWNYM
1. Pokora. 2. Szczodrobliwość. 3. Czystość. 4. Życzliwość. 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Łagodność. 7. Pracowitość.

16a. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA
1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych odwiedzać. 7. Umarłych pogrzebać.

16b. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY
1. Grzeszących napominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

17. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie

18. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Mądrość. 2. Rozum. 3. Rada. 4. Męstwo. 5. Umiejętność. 6. Pobożność. 7. Bojaźń Boża

19. RADY EWANGELICZNE
1. Dobrowolne ubóstwo. 2. Dozgonna czystość. 3. Posłuszeństwo z miłości ku Bogu.

20. RZECZY OSTATECZNE
1.Nieuchronna śmierć. 2. Sprawiedliwy Sąd Boży. 3. Wieczne niebo dla dobrych, a piekło dla złych